• Leerondersteuning basisonderwijs
 • Tarieven

  Remedial teaching

  Kennismakinggesprek                Gratis en vrijblijvend
  Begeleiding € 55,- per uur
  Handelingsplan € 55,- per uur
  Groepslessen € 30,- per keer

   

  Remedial teaching is vrijgesteld van BTW

  Voor onderwijs ondersteuningsarrangementen op scholen gelden andere tarieven.

   

 • Algemene voorwaarden

  • Bij ziekte of verhindering van de leerling moet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. De kosten van de begeleiding worden bij niet op tijd gemelde afwezigheid in rekening gebracht.
  • De Remedial Teacher zal bij langdurige ziekte of verhindering een vervanger aanwijzen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
  • Leer Kracht Soest kan de begeleiding beëindigen zonder opgaaf van redenen met een opzegtermijn van vier weken. Zij zal dit schriftelijk aankondigen. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de cliënt of ouders/verzorgers van de cliënt kan Leer Kracht Soest de begeleiding per direct beëindigen. Zij zal dit schriftelijk aankondigen.
  • Leer kracht Soest is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en de begeleiding van de cliënt.
  • Met deze overeenkomst gaat Leer Kracht Soest een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen.
  • De cliënt, of de ouders/verzorgers van de cliënt geven (na onderling overleg) toestemming aan Leer Kracht Soest om de informatie uit te wisselen met medewerkers van de onderwijsinstelling, waar de cliënt onderwijs volgt, voor zover dit naar de beoordeling van Leer Kracht Soest nodig is voor het onderzoek en de begeleiding van de cliënt.
  • Facturen worden aan het begin van de volgende maand per mail verstuurd. Betaling geschiedt binnen 14 dagen.
  • Contact momenten die betrekking hebben op de begeleiding van uw kind en die 30 minuten of langer duren, zullen worden gefactureerd volgens het geldende uur tarief. Deze momenten zullen van tevoren met u worden besproken.