Ga naar de inhoud

Teken je gesprek

De gespreksmethode Teken Je Gesprek is een mooi middel om problemen uit te zoeken en een oplossing te bedenken. Op www.tekenjegesprek.nl kun je meer informatie vinden.

Ik ben gecertificeerd om deze methode te gebruiken en heb de aanvullende training over werkhouding gevolgd. Ik gebruik de methode regelmatig in de sessies, als ondersteuning voor het cognitieve deel.